Mehmet Akif Ersoy Kronolojisi

 • 1873, Aralık

  Fatih'in Sarıgüzel mahallesinde İpekli Tahir Efendi ile Buharalı bir aileye mensup Emine Şerife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Ragıf.

 • 1878, Şubat

  Emir Buharî mahalle mektebine başladı.

 • 1879 sonu

  Fatih İptidaî Mektebi'ne başladı.

 • 1882

  Fatih Merkez Rüştiyesi’ne kaydoldu.

 • 1885

  Fatih Merkez Rüştiyesi'ni bitirip Mülkiye'nin İdadî kısmına geçti.

 • 1888

  Mülkiye İdadisi’ni bitirdi. Babası Tahir Efendi vefat etti.

 • 1889 sonu

  Önce Ahırkapı'da, sonra Halkalı’da öğretime başladı. Baytar ve Ziraat Mektebi'ne girdi.

 • 1892, 3 Kasım

  Bugün elde bulunan ve Bağdatlı Ruhi'ye nazire olarak yazılan ilk şiiri "Destur"u kaleme aldı.

 • 1893, 22 Aralık

  Baytar ve Ziraat Mektebi'ni birincilikle bitirdi.

 • 1893, 26 Aralık

  Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti 5. Şube Baytar Müfettiş Muavinliği'ne 750 kuruş maaşla tayin edildi.

 • 1893, 28 Aralık

  İlk matbu şiiri "Gazel"i Hazine-i Fünun'da neşredildi.

 • 1894

  Hıfzını tamamlayarak hafız oldu.

 • 1895

  Mektep ve Maarif dergileriyle Filibe'de çıkan Gayret gazetesinde şiirleri çıktı.

 • 1898

  İbnülemin Mahmut Kemal'le birlikte yazı kurulunda bulunduğu Resimli Gazete ve daha sonra Servet-i Fünun dergilerinde şiirleri ve İran edebiyatından yaptığı çevirileri yayınlandı.

 • 1898, 1 Eylül

  Tophane-i Emire veznedarı Mehmed Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Cemile, Feride, Su’ad, İbrahim Naim, Emin, Tahir adlı altı çocuğu oldu.

 • 1906, 17 Ekim

  Halkalı Ziraat Mektebi'nde Kitabet-i Resmiye (kompozisyon) muallimi olarak ders vermeye başladı.

 • 1907, 25 Ağustos

  Çiftçilik Makinist Mektebi'nde kitabet muallimi olarak ders vermeye başladı.

 • 1908, 2 Ağustos

  Birkaç arkadaşıyla birlikte Fatin (Gökmen) Hoca tarafından İttihad ve Terakki'ye üye oldu.

 • 1908, 27 Ağustos

  Sırat-ı Müstakim Dergisi neşredilmeye başlandı. İlki "Fatih Camisi" olmak üzere her sayıda şiirleri çıktı.

 • 1908, 24 Kasım

  İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesi'nin Edebiyat-ı Osmaniye Müderrisliğine tayin edildi.

 • 1908, 18 Kasım

  "Darülfünun Talebesine Mühim Bir Tebşir" başlığıyla ilk makalesi Sırat-ı Müstakim’in 15. sayısında yayınlandı.

 • 1909

  Muhammed Ferid Vecdi'den tercüme ettiği ”Müslüman Kadını'nın (İstanbul, 1325, 165 s.) çıkışı (Mehmet Akif’in yayınlanan ilk kitabı.)

 • 1909, Eylül

  Umur-ı Baytariye müdür muavinliğine terfi etti.

 • 1910, 28 Şubat

  Baytarlık Mektebi mezunlarınca kurulan Baytar Mekteb-i Alisi Mezunîni Cemiyeti'ne başkan seçildi.

 • 1910 sonu

  Annesi Emine Şerife Hanım'ı hacca göndermesi.

 • 1911, Nisan

  Sırat-ı Müstakim'de neşredilen şiirlerini Safahat (İstanbul, 1329, 267+3 s.) adlı bir kitapta toplayıp yayımlaması. 2. b. 1916, 3. b. 1928.

 • 1911, Mayıs

  Akif’in bazı şiirlerinin Mahmut Şevket Paşa'yı hedef aldığı şeklindeki bir yanlış anlama yüzünden Sırat-ı Müstakim'in yayınının örfî idare tarafından kısa bir süre durdurulması.

 • 1912, Eylül

  Safahat'ın ikinci kitabı olan Süleymaniye Kürsüsünde adlı eserinin (İstanbul, Ramazan 1330, 61 s.) Sebilürreşad Kütüphanesi serisinin 1. kitabı olarak yayınlandı. 2. b. 1912, 3. b. 1918, 4. b. 1928.

 • 1912, 8 Mart

  Sırat-ı Müstakim'in sahiplerinden Ebululâ Mardin'in ayrılması. Derginin adını Sebilürreşad olarak değiştirmesi.

 • 1913, 11 Mayıs

  Balkan Savaşı felaketleri dolayısıyla Beyazıt, Fatih ve Süleymaniye camilerinde vaazlar verdi.

 • 1913, 11 Mayıs

  Umur-ı Baytariyye Müdürü Abdullah Efendi'nin haksız yere azledilmesi üzerine yirmi yıllık devlet memuriyetinden istifa ederek ayrıldı.

 • 1913

  İstanbul Darülfünun’u Edebiyat Şubesi'nde verdiği dersleri ihtiva eden Kavaid-i edebiye (İstanbul, 1329, 16 s.) adlı eserinin ilk forması yayınlandı.

 • 1913, Haziran başı

  Safahat'ın üçüncü kitabı Hakkın Sesleri (İstanbul, Recep 1331, 64 s.) yayınlandı. 2. b. 1918, 3. b. 1928.

 • 1913 sonu

  İttihat ve Terakki Cemiyeti hükümetinin politikasına muhalif yazılar yayımladığı için Darülfünun'daki görevinden istifa etmek zorunda bırakıldı.

 • 1914, 3 Ocak

  Mısır'a gitti ve burada iki ay kaldı.

 • 1914, Mart başı

  Mısır'dan İstanbul'a döndü.

 • 1914, 4 Haziran

  299. sayıdan itibaren Sebilürreşad hükümet tarafından kapatıldı. Dergi hiç ara vermeden Sebilünnecat (nr. 300, 301) adıyla yayınına devam etti ve ardından nr. 302'den itibaren eski adıyla tekrar yayınlandı.

 • 1914, Ağustos başı

  Safahat'ın dördüncü kitabı olan Fatih Kürsüsünde adlı eseri (İstanbul, Ramazan 1332, 102 s.) yayınlandı. 2. b. 1914,3. b. 1918, 4. b. 1924.

 • 1914, Eylül

  Darü'l-Hilafetü'l-Aliyye Medresesi'nin orta kısmının Türkçe-Edebiyat derslerini vermeye başladı.

 • 1914, Aralık

  1. Dünya Savaşı esnasında Almanya'daki Müslüman esirleri bilinçlendirmek amacıyla Harbiye Nezareti'ne bağlı Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurduğu bir heyet içinde Berlin'e gitti.

 • 1915

  Muhammed Abduh'tan tercüme ettiği Hanotoux'nun Hücumuna Karşı Şeyh Muhammed Abduh'un İslâm'ı Müdafaası (İstanbul, 1331, 80 s.) adlı eser yayınlandı.

 • 1915, Mayıs

  Teşkilat-ı Mahsusa tarafından kurulan bir heyete dâhil olarak Arap kabilelerinin 1. Dünya Savaşı'nda devlete sadık kalmasını sağlamak için Arabistan'ın Necid bölgesine gitti. Bu arada Medine'yi de ziyaret etti.

 • 1915, 25 Kasım

  Sebilürreşad kâğıt sıkıntısı nedeniyle yayınına ara verdi.

 • 1916, 11 Mayıs

  Sebilürreşad yayınına yeniden başladı.

 • 1916, 26 Ekim

  Sebilürreşad, İttihat ve Terakki hükümetine muhalefetinden ötürü 360. sayısından itibaren hükümet tarafından kapatıldı. (Dergi yirmi ay boyunca hiç çıkmadı.)

 • 1917, Eylül-Ekim

  Safahat'ın beşinci kitabı olan Hatıralar adlı eseri (İstanbul 1333/1335, 79 s.) kitap olarak basıldı. 2. b. 1918, 3. b. 1928.

 • 1918 başı

  Büyük kızı Cemile, daha sonra Safahat'ı topluca neşreden Ömer Rıza (Doğrul) ile evlendi.

 • 1918, 31 Mayıs

  Sarıgüzel'deki ev ikinci defa yandı.

 • 1918, Temmuz

  Mekke Emiri Şerif Haydar Paşa'nın daveti üzerine İzmirli İsmail Hakkı Bey ile gittiği Aliye'de (Lübnan) iki ay kaldı. Kendisi Aliye'deyken İstanbul'da Şeyhülislamlık makamına bağlı olarak kurulan Darü'l-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti'nin başkâtipliğine atandı.

 • 1918, 4 Temmuz

  Uzun bir aradan sonra, Sultan Vahdettin'in tahta çıkışıyla Sebilürreşad yeniden yayınlanmaya başladı.

 • 1920, Ocak

  Darü'l-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti'ne üye oldu. Balıkesir'e giderek Zağanos Paşa Camisi'ndeki vaazında halkı Yunan işgal kuvvetleriyle mücadeleye teşvik etti.

 • 1920, 10 Nisan

  Ankara'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

 • 1920, Nisan sonu

  Üsküdar-Alemdağı-İnebolu-Kastamonu yolundan Ankara'ya vardı. 30 Nisan'da Hacı Bayram Camisi'nde vaaz verdi.

 • 1920, 3 Mayıs

  Kuva-yı Milliye'ye katıldığının anlaşılması üzerine Darü'l-Hikmet-i İslamiye'deki görevinden azledildi.

 • 1920, 5 Haziran

  Burdur mebusu oldu. Daha sonra halkı Milli Mücadele’ye teşvik etmek için Eskişehir, Burdur, Antalya, Afyon, Konya ve Kastamonu'ya gitti.

 • 1920, 19 Ekim

  Kastamonu'ya giden Eşref Edip'in halkı Kuva-yı Milliye lehinde savaşa teşvik eden faaliyetini şehrin valisinin Ankara'ya bir ayaklanma hazırlığı olarak bildirmesi üzerine, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın izniyle Kastamonu'ya gitti.

 • 1920, 7 Kasım

  Hakimiyet-i Milliye, nr. 72'de neşredilen bir ilanla İstiklâl Marşı yarışması açıldı.

 • 1920, Kasım-Aralık

  Millî Mücadele'nin haklılığını anlatmak için Kastamonu'daki Nasrullah Camisi ve civar kazalarda vaazlar verdi.

 • 1920, Aralık sonu

  Eşref Edip ile birlikte Ankara'ya döndü.

 • 1921

  Said Halim Paşa'dan tercüme ettiği İslamlaşmak (İstanbul 1337, 32 s.) adlı eser kitap halinde yayınlandı. Nasrullah Camisi'ndeki kitabesinin El-cezire Cephe kumandanı Nihat Paşa tarafından Kastamonu'da Nasrullah Kürsüsü'nde (Diyar-ı Bekir vilayet matbaası, 1337, 32 s.) adıyla bastırıldı ve cephelere dağıtıldı.

 • 1921, 3 Şubat

  Sebilürreşad'ın nr. 467'den itibaren Ankara'da yayını.

 • 1926 Kışı

  Terar Mısır'a gitti. 1936'ya kadar Kahire'deki Camia-tü'l-Mısrıyye Darülfünunu'nda Edebiyat-ı Türkiye müderrisi olarak çalıştı. Kahire'ye yakın olan ve Abbas Halim Paşa'nın köşk ve arazilerinin bulunduğu Hilvan köyünde ikamet etti.

 • 1931, Aralık

  Kur'an tercümesini tamamladığı halde, bu tercümenin Kur'an'ın aslı yerine kullanılmasından korkarak tercümeden vazgeçtiğini belirten bir yazıyı Ankara'ya gönderdi.

 • 1933 sonu

  Safahat'ın yedinci kitabı olan Gölgeler adlı eseri (Kahire,1352, 96 s.) basıldı.

 • 1935

  Karaciğerinden rahatsızlandı.

 • 1935, Temmuz

  Rahatsızlığından ötürü hava değişimi için Lübnan'da Filiye yakınındaki Suku'l-Garb köyüne gitti. Burada daha önce yakalandığı sıtma hastalığı ortaya çıktı.

 • 1935

  Antakya'ya gitti.

 • 1936, Haziran

  Hastalığı ilerleyince İstanbul'a döndü. Siroz teşhisiyle Nişantaşı'ndaki Sağlık Yurdu’na tedavi edilmek üzere yatırıldı. Kendisine 170 küsur lira emekli maaşı bağlandı.

 • 1936 yazı

  Sağlık Yurdu'nda bir ay yattıktan sonra Mısır apartmanına yerleştirildi. Bir süre sonra Prens Halim Bey'in Baltacı Çiftliğine gitti. Üç ay kaldığı bu çiftlikten zaman zaman tedavi için İstanbul'a geliyordu.

 • 1936, 27 Aralık

  Havaların soğuması üzerine döndüğü Mısır Apartmanı’nda bir pazar akşamı vefat etti. Edirnekapı Mezarlığında yakın dostu Babanzade Ahmed Naim'in yanına gömüldü.

 • 1943

  Ömer Rıza Doğrul tarafından Safahat'ın bütün kitapları bir arada toplu olarak ilk defa yayınlandı.

 • 1960

  Yol inşaatı sebebiyle mezarı Edirnekapı Şehitliği’ne nakledildi.

 • 1986

  Ölümünün 50. yılı dolayısıyla mezarı devlet tarafından yeniden yaptırıldı.

 • 2019

  Cumhurbaşkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy'a Vefa ödülü verildi. Ödülü Ailesi adına Kızı Suad Hanım'ın Kızı Selma Hanımefendi aldı.